Laatst bijgewerkt op
10.07.2007


 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website www.costa-due.nl 

De naam doet denken aan warme stranden en wuivende palmbomen. Toch staat
Costa Due voor heel iets anders: Concrete Stappen naar een Duurzame Eemsmond. Het is een plan van de provincie Groningen om in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit
van Wageningen en de Eemsmondgemeenten deze regio een economische impuls
te geven door het opwekken van groene energie. Mede door Costa Due kunnen
het bestaande bedrijfsleven en nieuwe investeerders optimale vestigingscondities tegemoet zien.

Hardnekkige milieuproblemen vragen om ingrijpende veranderingen. Alleen maar schone technieken en efficiencyverbeteringen zijn niet meer genoeg om deze
problemen op te lossen. Ons energie-, voedsel- en mobiliteitssysteem moet zélf fundamenteel veranderen. Pas dan kan de samenleving zich duurzaam ontwikkelen zonder de gevolgen af te wentelen op andere terreinen (bijvoorbeeld meer economie
ten koste van het milieu), op andere generaties (uitputten van beschikbare hulpbronnen) of op andere gebieden in de wereld (hier welvaart ten koste van
armoede elders).

Duurzame Ontwikkeling in onze provincie betekent naast een schone en veilige leefomgeving vooral voldoende werkgelegenheid omdat 'werk' de essentiële
verbinding vormt tussen welzijn en welvaart.

Korte introductie Costa Due via presentatie (pdf).

Systeemschets Eemsdelta 2030 (pdf).

Het project kent drie doelstellingen:

 • Versterking van de Eemsmond regio door een grootschalige productie en een breed aanbod van groene energie voor afzet in de chemie, transport en gassector.
 • Reducties van CO 2 -emissies voor een substantiële bijdrage aan de nationale klimaatdoelstelling en -op termijn - aan de oplossing van het klimaatprobleem.
 • Ontwikkelen van instrumenten voor fundamentele veranderingen (transities), zoals indicatoren voor de voortgang en handvatten om het beleid optimaal te beïnvloeden.

Het uitgangspunt hierbij is dat de Eemsmond -regio (Appingedam, Delfzijl en Eemsmond) enorme potenties heeft als locatie voor 'groene' energie in Nederland.
Er zijn goed geoutilleerde diepzeehavens een groot chemiecluster en een sterke gassector. Kennisinstituten als de RuG en Gasunie Research liggen om de hoek. Bovendien past Costa Due uitstekend in het gedachtegoed van Energy Valley, dat
een structurele versterking van de energiesector in Noord-Nederland nastreeft.

In het project onderzoeken belangrijke, vooral regionale partijen zoals de energiesector, overheden, transporteurs, industriële afnemers en lokale belangenbehartigende organisaties, samen welk duurzaam systeem het meest
kansrijk is. Minstens zo belangrijk is om na te gaan onder welke voorwaarden zo'n systeem in de Eemsmondregio het beste kan worden gerealiseerd.

Het onderzoek, in de vorm van een dialoog, vindt plaats in vier parallelle, samenhangende clusters:

 1. Biomassateelt, import, logistiek en primaire conversie
 2. Groene gassen en CO2 -opslag
 3. Groene transportbrandstoffen
 4. Groene energie voor de industrie

Studies over deze onderwerpen zijn afzonderlijk al de moeite waard, maar Costa Due heeft een grote meerwaarde omdat de clusters in feite schakels in de energieketen
zijn die op elkaar moeten aansluiten! Dit wordt regelmatig getoetst en bewaakt.
Daardoor worden alle visies, voorkeuren, belangen, rollen en acties uiteindelijk
gericht op één (het meest kansrijke) systeem voor een duurzame energievoorziening.

Per cluster vinden in 2005 en 2006 een tiental bijeenkomsten plaats waar de deelnemers alle informatie beoordelen, keuzes maken en de daaruit voortvloeiende acties uitvoeren. Meer informatie over de fasering, planning en huidige stand van
zaken kunt u vinden op de pagina "Voortgang".

De bijeenkomsten staan onder voorzitterschap van gerenommeerde inhoudelijk deskundigen. Cluster één staat onder voorzitterschap van R. Rabbinge, hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen. De voorzitter van het tweede cluster
is G. Verberg, oud hoofddirecteur van Gasunie. Cluster drie staat onder leiding van
J. van Engelen, lid hoofddirectie ANWB en hoogleraar aan de RUG. Het vierde cluster, ten slotte, wordt aangevoerd door C. Witvliet, oud-voorzitter van de RvB van Essent.

Meer informatie over de organisatie Costa Due kunt u vinden op de pagina
"Projectorganisatie".

 • Het project loopt tot en met het voorjaar van 2007. Eind mei 2007 is Costa Due I afgesloten. De provincie Groningen is de trekker van dit project en zorgt voor de benodigde middelen voor de uitvoering .
 • Participatie in het project vraagt van de deelnemers dat zij hun kennis,
  ervaring en belangen inbrengen en bereid zijn om in een open proces met
  de andere partijen een gezamenlijke visie en strategie te ontwikkelen.
 • De wetenschappelijke ondersteuning wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Wageningen
  en SenterNovem.

naar boven

 
Brochure: